lá cải.org

  1. Đất Việt - Gặp người đàn ông 7 vợ đa tình nhất Tây Bắc

    ·

    "Người Kinh ngày xưa lên đây là cái bụng muốn chống Pháp, cái miệng bàn đánh Pháp. Người Kinh ngày nay lên đây là cái bụng nghĩ chuyện dâm, cái miệng hỏi chuyện dâm thôi."

    Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

    • hình chộp vu vơ

      xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

      đợi tí…