lá cải.org

 1. Tin Tức Online - Công Vinh, Thành Lương thoải mái nghỉ hè

  ·

  Nay các ngươi thấy chủ nhục mà không biết lo, thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, hoặc lấy việc chọi gà lảm vui-đùa, hoặc lấy đánh bạc làm tiêu-khiển...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…