lá cải.org

 1. Đất Việt - Đánh thuế tiền tiết kiệm:Một kiến nghị vô đạo đức

  ·

  Ông còn muốn gì? Trong cái tít này chữ "tiền" nó cũng đi trước từ "đạo đức" đấy thôi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vu

   nhằm lúc 07:58:54 04/3/13, Vu rằng:

   Đã thu thuế thì làm gì có đạo đức
   7
  • hình chộp của panpan

   lại nhằm lúc 14:46:24 04/3/13, panpan rằng:

   Gửi bạn Vu: ý bạn là gì nhỉ? Thu thuế không đúng mới là vô đạo đức chứ.
   7
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…