lá cải

Dân Trí Cô Kim siêu vòng ba từng rất “sợ” người cao

·

Tội nghiệp quá! Thế thì mời cô lê cái siêu vòng ba qua đây, nước tôi khối kẻ lùn về mọi mặt.

Đang gửi…