lá cải

Dân Việt Anh Cường giỏi cả “2 tay”, kiếm hàng trăm triệu

·

Không, không phải anh Cường ấy! Anh Cường ấy đã từng hai tay, nay chỉ còn một tay thôi. Hu hu anh Cường ấy ơi!

nhằm lúc 11:39 ngày 16/5/12, Vit rằng:

Còn "chân" của anh ấy làm gì?
Đang gửi…