lá cải

Gia Đình Trương Ngọc Ánh: Khác người cũng bởi tin chồng

·

Đọc rách tờ báo, chỉ biết được chồng cô này gọi là "anh Sơn", không biết gì Sơn hay Sơn gì. Trịnh Công Sơn chăng? Trịnh Nam Sơn chăng? Hồng Sơn? Hay Vu Sơn? Sơn Sửa Xe Đạp Vá Ép Hon-đa? Sơn Xe Lớn?

Đang gửi…