lá cải

Kiến Thức Việt Nam sắp mất "ngôi" hang động lớn nhất thế giới?

·
Mất ngôi? Tức là không đứng nhất nữa ấy à?? Không được! Anh em vác cuốc xẻng ra đào bới nới rộng hang Sơn Đoòng mau mau!
Đang gửi…