lá cải

Tuần Việt Nam Cẩn thận! nếu không chúng ta sẽ trở nên lẩn thẩn

·

Chúng ta đang bàn về Quốc hoa, Quốc phục, rồi nghĩ đến Quốc tửu, bây giờ là Quốc đăng, ngày mai sẽ là Quốc thực, ngày mốt sẽ là Quốc thơ, Quốc họa, Quốc vũ… rồi Quốc sơn, Quốc thảo… Nếu không cẩn thận, đến một ngày chúng sẽ đòi có một Quốc vu quy… - Muộn rồi ông ạ, muộn quá rồi huhu.

Đang gửi…