lá cải

Phụ Nữ Net Sắc đẹp bị ảnh hưởng, cha Selina muốn con gái làm phát thanh viên

·

Tội nghiệp cha của Selina! Ông đã làm gì mà để sắc đẹp bị ảnh hưởng như vậy? Phải chăng bị tưới xăng đốt? Phải chăng bị các bạn gái đánh hội đồng? Phải chăng bị hiệu trưởng mua dâm? Phải chăng dính lưới hàng chợ? Tội nghiệp ông, ông chỉ là nạn nhân.

Đang gửi…