lá cải

Vietnamnet Những người khiến Tào Tháo phải rơi lệ

·

Sầm Hoa tái xuất giang hồ! Người người thảy đều rơi lệ! Tào Tháo là cái đinh, Khổng Minh là cái que!

Đang gửi…