lá cải

Tin Tức Online Nhẽ nào lần ấy, Trịnh đã sai?

·

Thứ nhất, Trịnh Nguyễn gì cũng có lúc sai. Thứ hai, sai đúng gì cũng chả phải việc của ông.

Đang gửi…