lá cải

Kiến Thức Giảng viên cho sinh viên xem múa cột trên lớp

·

và phải đòn hội đồng của giới truyền thông. Dại thế! Sao không múa cột trên truyền hình như ở Việt Nam cho nó an toàn?

Đang gửi…