lá cải

Megafun Duy Mạnh: Chết đói thì ít, chết vì thèm thì nhiều

·

Nhà báo nên luyện lại kĩ năng giật tít cho nó có vần, người ta mới mê. Trong trường hợp này vần lưng (yêu vận) là "ít", như vậy vế sau dùng chữ "thèm" có vần "èm" là lạc vận. Nên thay thế bằng một chữ vần "ít" khác, tỉ dụ: mít, thít, xít, vít, rít... Cũng có thể dùng vần "ịt", vẫn đúng theo niêm luật bằng trắc, tỉ dụ mịt, thịt, xịt, tịt, vịt...

Đang gửi…