lá cải

Kiến Thức Ngày Bầu cử và Lễ trưởng thành

·

"Và tôi bổ sung vào mẩu tin rằng khi còn sống Artin đã được làm lễ cắt quy đầu" - Aziz Nesin.

Đang gửi…