lá cải

Kiến Thức Qua phố Đinh Lễ nghe sách, ngửi sách, giẫm chân lên sách

·

Yêu sách đến thế thì thôi! Để tôi cũng về nghe vợ, ngửi vợ rồi giẫm lên vợ vài phát để thể hiện tình yêu.

Đang gửi…