lá cải

Phụ Nữ Today Sinh viên lên tiếng về kỹ nghệ đi thầy

·

"Làm đĩ", "Kĩ nghệ lấy Tây", giờ lại có "kĩ nghệ đi thầy". "Phụng nó còn sống đến lúc này phải biết!"

Đang gửi…