lá cải

Dân Trí Mỹ Linh được Tuấn Ngọc khen… “đứng đắn”

·

Mỹ Linh cẩn thận với dấu ba chấm và hai cái ngoặc kép nhé!

Đang gửi…