lá cải

Vietnamnet Thi tốt nghiệp: Bộ có tin chúng tôi không?

·

Không! Tôi chỉ còn tin vào tôi và Yoko Ono.

Đang gửi…