lá cải

Đất Việt Rơi từ 12 tầng chỉ gẫy 1 răng

·

Hôm qua thì chuyện chó chết, hôm nay thì mèo rớt gác gãy răng. Đúng là tháng báo chí thật rồiiii.

Đang gửi…