lá cải

Đất Việt Lý giải căn bệnh 'liệt dương' của hoàng đế Trần Dụ Tông

·

Nhằm giúp giới trẻ nắm rõ về lịch sử Việt Nam, chúng tôi quyết định đăng xê-ri "vua Trần liệt dương, chúa Nguyễn bất lực, bà hậu cuồng dâm, bà phi lãnh cảm". Đời sau sẽ đúc tên chúng tôi vào bia đá chứ?

Đang gửi…