lá cải

Tuổi Trẻ Online Tai nạn tàu siêu tốc TQ: Người dân cần sự thật

·

Thì ra bên Trung Quốc không có sự thật nên nhờ báo chí Việt Nam kiếm giúp. Có lẽ báo chí Việt Nam cũng không tìm ra nên lại nhờ độc giả tham gia.

Đang gửi…