lá cải

Dân Việt Kiểm tra việc thưởng “sếp” cao gấp 364 lần nhân viên

·

"Mỗi năm được thưởng gấp 364 lần nhân viên, vị chi mỗi ngày chỉ gấp một lần, tức là bằng y nhân viên, tức là công bình, tức là có gì mà phải kiện?" - "Ai chỉ ông phép toán thần sầu ấy thế?" - "Sếp chỉ".

Đang gửi…