lá cải

Người Đưa Tin Đoán giải hôn nhân của Lưu Diệc Phi qua âm dương

·

Trong bài xủ quẻ không thấy đoán định việc tên tuổi Lưu Thị bị một lũ rách việc đem ra giở trò bói toán câu khách ở Việt Nam, âu cũng là một sự rất mầu vậy.

Đang gửi…