lá cải

Dân Trí 1001 kiểu mũ độc đáo của ông Gadhafi

·

Chỉ tiếc một nỗi người ta chưa phát minh ra cái mũ chống đạn.

Đang gửi…