lá cải

Vietnamnet Việt Nam vĩnh viễn mất tê giác một sừng

·

Không phải lỗi của chúng anh, tất cả chỉ tại chú. Sao lại là sừng mà không phải là mu?

Đang gửi…