lá cải

24h Luật cần không có, thò ra Luật Nhà thơ

·

Cũng tốt chứ sao! Điều 1: Nhà thơ KHÔNG ĐƯỢC làm kinh tế.

Đang gửi…