lá cải

Người Lao Động Lần đầu đi máy bay, sinh viên mở nhầm cửa thoát hiểm

·

Thế là đúng chứ sao lại nhầm? Rõ ràng là rất nguy hiểm kia mà?

Đang gửi…