lá cải

Dân Trí Mỹ Tâm: Thích đi máy bay hạng VIP

·

Tôi chỉ biết có mỗi một người không thích đi máy bay hạng VIP thôi. Tên ổng là Đức.

Đang gửi…