lá cải

Dân Việt Chọn tông đỏ đậm, Mỹ Tâm già như quý bà

·

Mà quý bà thì già như trái cà.

Đang gửi…