lá cải

Vietnamnet Tuấn tổng rời ghế, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì sao?

·

Ơ sao lại dồn tới đường cùng như thế? Người thì đã từ chức rồi, muốn gì nữa đây???

Đang gửi…