lá cải

Giáo Dục Triều Tiên ca ngợi kỳ công hạt nhân,quân sự của Kim Jong Il

·

Nhân dân ăn sắn trộn mì / Lão chơi tên lửa làm gì hở Kim?

nhằm lúc 21:59 ngày 31/12/11, Châu rằng:

Ăn mì thì mặc nhân dân/ Lão chơi tên lửa để phần cho Un!
Đang gửi…