lá cải

Giáo Dục Xuất hiện người đàn ông thấp kỷ lục mới - cao 56cm

·

Độc giả rằng: "Đây là cái tít gãy răng! Đọc mà như nhai đá trong mồm." Nhà báo rằng: "Đây là cái tít gãy răng! Thằng độc giả tát mạnh thế hu hu."

Đang gửi…