lá cải

Tuổi Trẻ Online Em Mạnh Mẫu dạy con

·

Tới lượt báo Tuổi Trẻ huơ đũa xông vào máng ăn nhầu.

nhằm lúc 8:47 ngày 28/2/12, bekinh rằng:

gọi là vét máng

nhằm lúc 9:54 ngày 28/2/12, Khương rằng:

Đã ăn trong máng thì sao lại dùng đũa ?

nhằm lúc 10:47 ngày 28/2/12, T rằng:

wtfisthisshit?
Đang gửi…