lá cải

Dân Trí Bộ trưởng Nội vụ: “Có nghe tin chạy việc tốn nhiều tiền”

·

"... nhưng tôi tưởng chỉ xảy ra trong bộ môn điền kinh?"

nhằm lúc 12:47 ngày 28/3/12, Lex Ngáo rằng:

...có khi còn được tiền í chứ, như chạy vặt ấy...
Đang gửi…