lá cải

Tiền Phong Kỳ lạ bê sáu chân

·

Hùng Vương thứ tám mốt có một người con gái xinh đẹp tên là Mỵ Nương. Khi Mỵ Nương đến tuổi cập kê, vua ra chiếu kén rể. Có hai người đến. Một anh canh giữ hòa bình ở phía Đông, một anh lo trị an ở phía Tây. Vua không biết chọn ai, bèn bảo...

nhằm lúc 21:35 ngày 31/3/12, panpan rằng:

He he, Cải đừng đá xéo cựu chủ tịch nhé.
Đang gửi…