lá cải

Người Lao Động Vượt đèn đỏ, hất tung CSGT lên nắp capo

·

Chắc phải lấy tiền đó đi học một khóa nhảy né chướng ngại vật.

nhằm lúc 17:27 ngày 5/6/12, vanbatisowen rằng:

theo quan điểm triết học mác lênin khi lượng thay đổi đến 1 mức nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất
Đang gửi…