lá cải

Đại Đoàn Kết Thương lái người Trung Quốc gây lũng đoạn thị trường Việt Nam: Có trách nhiệm của nhiều bộ, ngành

·

Và tất nhiên, ở đâu có trách nhiệm, ở đó có kinh nghiệm.

nhằm lúc 10:31 ngày 15/7/12, cuong rằng:

cũng đồng nghĩa luôn với việc là trách nhiệm chả thuộc về ai, tập thể muôn năm

nhằm lúc 11:01 ngày 15/7/12, Nga rằng:

...để còn rút-kinh-nghiệm, tự phê bình và kiểm điểm.

nhằm lúc 12:12 ngày 15/7/12, hh rằng:

Bởi thế mới có câu: thù trong, giặc ngoài.

nhằm lúc 15:53 ngày 15/7/12, Bungbia rằng:

trích bài phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh: "... kinh nghiệm là sợi dây dài nhất, rút hoài không thấy hết..."

nhằm lúc 20:53 ngày 15/7/12, Anh rằng:

You don't say?

nhằm lúc 0:31 ngày 16/7/12, Thảo rằng:

Rút không kịp...?!

nhằm lúc 21:07 ngày 18/7/12, tèo rằng:

rút phong bao nữa chứ!
Đang gửi…