lá cải

Giáo Dục Chùm ảnh: Thầy giáo ở Thái Nguyên dùng hết sức đánh học sinh

·

Thầy đánh nhẹ nhẹ thôi, đánh mạnh quá chúng nó bỏ học đi làm báo hết thì tai hại.

Đang gửi…