lá cải

Dân Trí Tổng Thanh tra: “Có việc thanh tra nhũng nhiễu, tiêu cực”

·
Lập ngay cục Thanh tra thanh tra, rồi Thanh tra thanh tra thanh tra, rồi Thanh tra thanh tra thanh tra thanh tra thanh tra thanh đa tra đa tra doctor thanh.

nhằm lúc 12:45 ngày 23/8/12, Solar rằng:

đọc hồi méo miệng ah

nhằm lúc 12:55 ngày 23/8/12, hh rằng:

Tin tức động đường thế mà toàn dân vẫn chưa ai hay biết cả, may mà nhờ có ông đây.
Đang gửi…