lá cải

Vietnamnet Cung cấp thông tin về Biển Đông cho học sinh

·

"Tức là... sắp đưa bộ môn Khảo cổ vào chương trình học?" "Không, chỉ cần bổ sung vào phần Văn học dân gian, thể loại Truyền thuyết."

nhằm lúc 18:23 ngày 11/9/12, Anh rằng:

Truyền thuyết: kể về các nhân vật có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo...

nhằm lúc 23:29 ngày 11/9/12, CHUỘT rằng:

Hiểu rồi, biển Đông sẽ được gọi là "biển lạ"!
Đang gửi…