lá cải

Giáo Dục Bị tố 'đi đêm' với Phương Uyên, Đồng Lan: Trời có mắt!

·

Trời có mắt nhưng trời tối thì trời cũng chịu.

nhằm lúc 16:55 ngày 11/9/12, Củ Cải rằng:

Trời còn có cả chân cơ. Trời ơi dạng chân ra!!!
Đang gửi…