lá cải

Đất Việt Việt Nam đào tạo tác chiến rừng núi cho quân đội Ukraine

·

Sướng nhé, nhờ mấy anh kiểm lâm mà được qua châu Âu.

nhằm lúc 22:04 ngày 18/9/12, CHUỘT rằng:

Rừng thì thằng cu Đức nó chặt, núi thì thằng cu Xuân Thành- Xuân Trường... nó ủi. Lấy chó đâu ra rừng núi nữa mà tác chiến!
Đang gửi…