lá cải

Công Lý Bất ngờ Lê Văn Luyện “tấn công” báo chí (Kỳ 2)

·

Thế mà bọn Tây nói "Chó không ăn thịt chó." Đúng là tư bản giãy chết.

Đang gửi…