lá cải

Người Đưa Tin Quan chức Trung Quốc công khai thu nhập trên Internet

·

Đăng cái này lên để nói không phải cái gì chúng ta cũng bắt chước Tàu đúng không?

nhằm lúc 17:20 ngày 27/9/12, bin rằng:

chúng ta chỉ bắt chước những cái Tàu cũng không muốn chứa mà thôi, điểm đặc biệt là ở chỗ này

nhằm lúc 17:52 ngày 27/9/12, Hạ rằng:

chỉ là thu nhập trên Internet thôi mà...
Đang gửi…