lá cải

VTC Luộc ngô bằng pin, muối diêm: Sao người dân dại thế?

·

Chắc tại người dân bị ông cắn đó.

nhằm lúc 1:18 ngày 7/11/12, hh rằng:

Miếng cơm manh áo hàng ngày đã mệt, đâu còn thời gian mà lo nghĩ đến chuyện trời Nam đất Bắc. Cùng được chăn, nhưng xem ra lũ cừu có cái may là không phải tự lo kiếm ăn, dẫm đạp lên nhau mà sống..
Đang gửi…