lá cải

nhằm lúc 22:31 ngày 14/2/13, maomeo rằng:

Khổ, nó bán dâm từ trước Tết rồi mà mùng 2 năm mới lại bắt nó bán dâm lần nữa là sao? Hay diễn lại với tay nhà báo?
Đang gửi…