lá cải

Soha Trương Thiều Hàm lần thứ 2 sang Việt Nam

·

Người nữ kia là ai vậy? Sao lại ghé chốn này, mặt thì đỏ mắt lại lăm le?

Đang gửi…