lá cải

Giáo Dục Việt Nam mua tàu ngầm Kilo: Báo Trung Quốc vừa xuyên tạc vừa hăm doạ

·

Hăm dọa thì tôi không sợ đâu, nhưng mà có mua thật không?

nhằm lúc 23:20 ngày 23/2/13, panpan rằng:

Xuyên tạc rằng Việt Nam đã mua tàu ngầm để đối phó Trung Cuốc.
Đang gửi…