lá cải

Đất Việt Hiền Thục khoe con giỏi nhưng không muốn như mẹ

·

Con tôi cũng giỏi lắm. Tất nhiên tôi chưa có con, nhưng bảo đảm con tôi sẽ rất giỏi. Thế và tôi cũng không muốn con tôi như Hiền Thục...

Đang gửi…