lá cải

VTC Tận thấy 10 ghế hạng thương gia tốt nhất thế giới

·

Chùi cho kĩ vào! Sót một hạt bụi thì mày với ông!

nhằm lúc 1:14 ngày 28/2/13, Jan rằng:

anh Cải dạo này ngoài typo ra còn hay viết thiếu, chắc ý anh là "mày chết với ông"?

nhằm lúc 2:36 ngày 28/2/13, az rằng:

tận ngu nhà báo!

nhằm lúc 7:57 ngày 28/2/13, Lá Cải rằng:

@Jan: Ra đường võng giá nghênh ngang Về nhà hỏi vợ: Cám rang đâu mày? -Cám rang tôi để cối xay - Hễ chó ăn hết thì mày với ông!

nhằm lúc 10:58 ngày 28/2/13, mơ chua rằng:

hehehe! Tận thấy mày với ông!
Đang gửi…